logo

Begrippen

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 2. De Bildung Academie, verder aangeduid als ‘de academie’.
 3. Website: www.debildungacademie.nl
 4. Opleiding: het opleidingsprogramma dat door de academie wordt aangeboden en verzorgd startende op 10 februari 2017 en eindigende op 7 juli 2017.
 5. Onderwijsvergoeding: het door elke toegelaten student verschuldigde bedrag voor de toegang tot het opleidingsprogramma.
 6. Inschrijfformulier: het digitale formulier waarmee de student zich inschrijft voor de academie.
 7. Studieovereenkomst: de overeenkomst waarmee de student de definitieve inschrijving  bevestigt.

Voorwaarden voor inschrijving

 1. De inschrijving staat open voor laatstejaars bachelor, pre master en master studenten die ingeschreven staan of maximaal drie jaar geleden inschreven stonden voor een universitaire opleiding.
 2. Bij de inschrijving dient de student als bijlage toe te voegen:
  1. Een kopie van het bewijs van inschrijving voor de universitaire opleiding of een kopie van het diploma.
  2. Een kopie van zijn paspoort of identiteitskaart.
  3. Een motivatiebrief.
 3. De student dient eventueel vermelde studieresultaten (cijfers) onleesbaar te maken.
 4. De student dient voor de inschrijving de website te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd.

Inschrijfproces en definitieve inschrijving

 1. De inschrijving voor de academie vindt uitsluitend plaats door middel van het daartoe bestemde inschrijfformulier en na akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden.
 2. Het onder a. genoemde wordt per e-mail bevestigd door de academie; daarmee wordt  de student eveneens op de hoogte gebracht van de verdere toelatingsprocedure.
 3. De academie behoudt zich het recht voor om studenten die niet aan de onder 1. van de Voorwaarden voor inschrijving genoemde ingangseisen voldoen, toe te laten.
 4. Wanneer de student is toegelaten tot de Opleiding dient hij binnen 14 dagen na ontvangst van de toelatingsbevestiging, de studieovereenkomst ondertekend retour te zenden. Met het ondertekenen van de studieovereenkomst, gaat de student akkoord met:
  1. De definitieve inschrijving, waarmee de student eveneens blijk geeft de Opleiding met een grote gedrevenheid te willen volbrengen.
  2. De betaling van de Onderwijsvergoeding. De Onderwijsvergoeding bedraagt 1.200,- euro per student.
 5. Betaling kan ineens of in twee termijnen geschieden.

Annulering van de inschrijving

 1. Annulering van de inschrijving dient schriftelijk te geschieden (per brief of per e-mail).
 2. Tot 23 januari 2017 bedraagt de restitutie de volledige Onderwijsvergoeding. Bij annulering na 23 januari 2017 wordt de Onderwijsvergoeding niet gerestitueerd. Bij betaling in twee termijnen, is de student bij annulering na 23 januari 2017 eveneens gehouden tot de betaling van de tweede termijn.

Aansprakelijkheid

 1. De academie is niet aansprakelijk voor schade bij een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de inschrijving.
 2. Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen. De academie is niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van een wijziging van de tijdsplanning of het module-aanbod van de Opleiding. De academie kan niet garanderen dat de student bij de module die de eerste voorkeur heeft, wordt geplaatst.