logo

Algemene voorwaarden & regelingen deelnemer

Begrippen

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 2. Deelnemer: persoon welke zich inschrijft voor een programma verbonden aan de Bildung Academie.
 3. De Bildung Academie, verder aangeduid als ‘de academie’.
 4. Website: www.debildungacademie.nl
 5. Opleiding: het opleidingsprogramma dat door de academie wordt aangeboden en verzorgd. 
 6. Onderwijsvergoeding: het door elke toegelaten deelnemer verschuldigde bedrag voor de toegang tot het opleidingsprogramma.
 7. Inschrijfformulier: het digitale formulier waarmee de deelnemer zich inschrijft voor de academie.
 8. Studieovereenkomst: de overeenkomst waarmee de deelnemer de definitieve inschrijving  bevestigt.

Voorwaarden voor inschrijving

 1. De inschrijvingen ten aanzien van de Bildung Master staan open voor laatstejaars bachelor, pre-master en masterstudenten die ingeschreven staan of maximaal drie jaar geleden inschreven stonden voor een universitaire opleiding.
 2. De inschrijvingen ten aanzien van de programma’s vallend onder de Open Bildung Academie staan open voor eenieder.
 3. Bij de inschrijving dient de deelnemer als bijlage toe te voegen:
  1. Een kopie van het bewijs van inschrijving voor de universitaire opleiding of een kopie van het diploma.
  2. Een kopie van zijn paspoort of identiteitskaart.
  3. Een motivatiebrief indien gevraagd.
 4. De deelnemer dient voor de inschrijving de website te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd.

Inschrijfproces en definitieve inschrijving

 1. De inschrijving voor de academie vindt uitsluitend plaats door middel van het daartoe bestemde inschrijfformulier en na akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden.
 2. Het onder 1. genoemde wordt per e-mail bevestigd door de academie; daarmee wordt  de deelnemer eveneens op de hoogte gebracht van de verdere toelatingsprocedure.
 3. De academie behoudt zich het recht voor om deelnemers die niet aan de onder 1. van de Voorwaarden voor inschrijving genoemde ingangseisen voldoen, toe te laten.
 4. Wanneer de deelnemer is toegelaten tot de Opleiding dient hij binnen 14 dagen na ontvangst van de toelatingsbevestiging, de (studie)overeenkomst ondertekend retour te zenden. Met het ondertekenen van de (studie)overeenkomst, gaat de deelnemer akkoord met:
  1. De definitieve inschrijving, waarmee de deelnemer eveneens blijk geeft de Opleiding met een grote gedrevenheid te willen volbrengen.
  2. De betaling van de Onderwijsvergoeding. 
 5. Betaling kan in een of in twee termijnen geschieden.

Annulering van de inschrijving

 1. Annulering van de inschrijving dient schriftelijk te geschieden (per brief of per e-mail).
 2. Bij annulering, ten aanzien van de Bildung Master, vijf weken voor de startdatum wordt de Onderwijsvergoeding niet gerestitueerd. 
 3. Bij annulering, ten aanzien van andere programma’s vallend onder de Open Bildung Academie, bedraagt de  restitutie de volledige Onderwijsvergoeding indien deze niet later geschied dan twee weken voor de startdatum.

Aansprakelijkheid

 1. De academie is niet aansprakelijk voor schade bij een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de inschrijving.
 2. Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen. De academie is niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van een wijziging van de tijdsplanning of het programmaonderdeel van de Opleiding. De academie kan niet garanderen dat de deelnemer bij de module die de eerste voorkeur heeft, wordt geplaatst.