logo

BILDUNG ONDERWIJSADVIES

Bildung Onderwijsadvies ondersteunt onderwijsinstellingen (WO, HBO, MBO en voortgezet onderwijs) bij het integreren van eigentijds Bildungonderwijs als ideaal, methode en organisatiewijze. Hierbij staat een samenwerking op maat centraal met oog voor onderwijsvisie en strategie, onderwijsprogramma’s, onderwijscultuur, en de persoonlijke / professionele ontwikkeling van docenten en leidinggevenden. Ons doel betreft Bildung een volwaardige plaats te geven in het Nederlandse onderwijs.

Onze Bildungadviseurs beschikken over ruime ervaring en expertise binnen en buiten De Bildung Academie en hebben wortels in domeinen als kunst, ondernemerschap, wetenschap, politiek, sport en religie. De Bildungadviseurs kenmerken zich door een onconventionele, waarden-gedreven en open benadering. Er wordt gewerkt vanuit een positief mensbeeld, gekenmerkt door het streven om met alle betrokkenen – van leidinggevend tot student – vanuit gespreid eigenaarschap en wederzijds vertrouwen ontwikkelingen binnen de instelling te realiseren. De Bildungadviseurs fungeren hierin als stimulerend en faciliterend, en waarborgen de kwaliteit van het werk en de inhoudelijke samenhang. Hierbij worden bouwmethoden ingezet zoals ook binnen De Bildung Academie gangbaar is, bijvoorbeeld gebaseerd op Design Thinking en Deep Democracy. Onze Bildungadviseurs dragen zorg voor de volledige totstandkoming van een intrinsiek bildungstraject. U kunt Bildungadviseurs concreet inschakelen voor (een combinatie van):

workshop HvA academie 1

BOTTOM-UP ONDERWIJSONTWIKKELING

Het vormgeven, starten en begeleiden van bottom-up, horizontale en decentrale onderwijsontwikkeling binnen uw instelling. Daarbij staat eigenaarschap van de student en docent centraal. Zij krijgen het vertrouwen en worden ertoe uitgedaagd om mede-invulling te geven aan het onderwijs. Om vanuit eigen passie en ideeën onderwijs te ontwerpen en uit te voeren. Het dragen van deze verantwoordelijkheden stimuleert een actieve leerhouding, verrijkt de leerprocessen van student en groep en draagt bij aan de vitaliteit van de onderwijsomgeving. Studenten en docenten bewerkstelligen in co-creatie een samengaan van onderwijs en organisatie in één stimulerende cultuur om de onderwijsidealen ook werkelijk waar te maken.

ONDERWIJSADVIES & ONTWIKKELING

Het (door)ontwikkelen van eigen onderwijs. We stellen ons op als kritische vriend en/of gaan in een cocreërende rol naast u aan de tekentafel zitten. De expertise van de Bildungadviseurs is hierbij zowel didactisch als pedagogisch.  Hierbij wordt in samenhang gekeken naar wat goed bildungonderwijs is, leerdoelen die hiermee gepaard gaan, wie de doelgroepen zijn, aansluitende lesinhoud, methodieken en passende structuur. Ook is er aandacht voor de professionele rol die hierbij van de docent en leidinggevende wordt gevraagd, en hoe die eventueel onderhouden en versterkt kan worden.

ONDERWIJSPROGRAMMA'S

Het ontwerpen van onderwijsprogramma’s voor uw onderwijsinstelling. In cocreatie komen we tot een bildungsprogramma op maat, uit ons netwerk kunnen gastdocenten worden ingezet en onze vaste docenten kunnen diverse workshops geven en de begeleiding van het onderwijs (of een deel daarvan) op zich nemen. Een dergelijke samenwerking kan bijvoorbeeld de vorm van een vak of een minor aannemen, maar ook andere vormen zijn mogelijk. De Onderwijsprogramma’s van De Bildung Academie kenmerken zich ondermeer door een interdisciplinaire benadering van thematiek, een hoog gehalte aan ervaringsgericht leren, veel ruimte voor eigen invulling voor de student, creatieve, actieve onderwijsvormen, persoonlijke en maatschappelijk betrokken materialisatieprojecten, en georganiseerde ruimte voor reflectie en feedback.

BILDUNG VOOR ONDERWIJSPROFESSIONALS

Facilitatie van persoonlijk-professionele ontwikkeling van de onderwijsprofessionals binnen de onderwijsinstelling. Wanneer een eigengemaakte interpretatie van Bildung integreert in de onderwijsvisie en rolinvulling van de docent en leidinggevende kan het onderwijs een transformatie ondergaan zonder dat er formeel ook maar iets aan het curriculum verandert. Bijvoorbeeld doordat er op relationeel niveau – tussen leerling en docent, docenten onderling, docent en leidinggevende – meer visie, diepgang, aandacht, creativiteit en leiderschap ontstaat. Bildungadviseurs kunnen processen op dit vlak verrijken en faciliteren, al dan niet gerelateerd aan concrete vernieuwing of ontwikkeling van onderwijsprogramma’s. Lees verder!

RESEARCH & DEVELOPMENT

Learning by doing is in het ontwikkelen van onderwijs voor De Bildung Academie een belangrijke aspect. We verrichten echter ook wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek, mede in samenwerking met andere onderwijs-/onderzoeksinstellingen in de vorm van onderzoeksprojecten. Opgeleverde inzichten worden meegenomen in de DBA-activiteiten en verspreid onder haar opdrachtgevers.

ENKELE OPDRACHTGEVERS

Geïnteresseerd en wilt u vrijblijvend een case bespreken? Neem contact op met één van onze Bildungadviseurs.

Dylan Vianen
Email
06-36003582

Koen Wessels
Email
06-39002904

Michiel Tolman
Email
06-43585085

Durk Gardenier
Email
06-14058573