logo

Bildung

Onder Bildung verstaan wij een vorming die persoonlijk, breed, bewust en betrokken is. Je vorming is persoonlijk omdat het gaat om jouw houding in de samenleving en jouw perspectief op de wereld. Het is breed omdat het gaat over de ontwikkeling van het volledige individu. Niet alleen kennisverwerving is belangrijk, je ontwikkeling op andere gebieden, zoals zelfkennis, ethiek, empathie en expressie, zijn ook van belang. De vorming gebeurt bewust omdat je zelf leerdoelen formuleert en op je ontwikkeling reflecteert. Ook is de vorming betrokken, omdat jouw vorming plaats vindt in wisselwerking met de mensen en de samenleving om je heen.

Eigenaarschap

Als student ben jij verantwoordelijk voor je eigen vorming. Maar dan moet je wel de ruimte krijgen deze verantwoordelijkheid succesvol uit te kunnen oefenen. Daar geloven we in bij De Bildung Academie. Wanneer een student in staat wordt gesteld eigenaarschap te nemen over zijn of haar ontwikkeling kan deze vorming voortkomen uit intrinsieke motivatie.

Eigenaarschap komt op meerdere manieren terug in ons onderwijs. Allereerst stel jij je eigen leerdoelen op voor je semester aan De Bildung Academie. Gedurende het semester zal je je ontwikkeling in deze leerdoelen blijven evalueren. Binnen het onderwijs krijg je de ruimte om hier actief aan te werken, bijvoorbeeld tijdens de materialisaties. Verder word je tijdens het semester langzamerhand steeds meer in staat gesteld jouw stempel te drukken op het onderwijs. Zo nodigen studenten gastmeesters uit, voeren ze het gastheerschap uit van de academie en vormen ze hun eigen contrapunt op het onderwijs. Ook is het mogelijk mee te helpen in de organisatie en het onderwijs te helpen doorontwikkelen. En heb je als student zelf een nieuw creatief idee, dan faciliteren we graag.

Reflectie en 360-graden feedback

Bij De Bildung Academie krijg je geen cijfers. De toetsing van de student is gebaseerd op 360-graden feedback. Deze toetsvorm evalueert de inzet, de participatie en de persoonlijke groei van de student. Daarnaast krijgt de student feedback op de verwerking van kennis van en inzicht in de modulethematiek. Hierbij staan de kwaliteit van de materialisatie en de eventuele effecten daarvan op deelnemers, ontvangers en toeschouwers centraal. De feedback wordt gegeven door de medestudenten, de leermeesters, de gastmeesters, de ontvangers en toeschouwers van de materialisatie en door de student zelf.

Deze toetsingsvorm zal de student uitstekend in staat stellen om zijn eigen ontwikkeling te volgen en te sturen. Bovendien sluit dit systeem van toetsing goed aan bij het soort feedback waarmee studenten na afronding van hun academische opleiding veel vaker te maken zullen krijgen, gericht op proces en prestatie in plaats van op het herhalen van stof.