logo

De Bildung Academie verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt.

Werkingssfeer van dit privacystatement

Dit privacystatement geldt voor de persoonlijke gegevens die ontstaan via uw bezoeken aan de webpagina van De Bildung Academie.

U gaat akkoord met ons privacybeleid door deze webpagina te gebruiken.

Persoonsgegevens

Ten behoeve van onze dienstverlening legt De Bildung Academie met uw toestemming gegevens vast in één of meer bestanden. De academie kan via haar webpagina persoonlijke gegevens verzamelen voor de volgende doelen:

  • Toezenden van studie-informatie en uitnodigingen / attenderingen rond voorlichtingsactiviteiten.
  • Toezenden van bladen, nieuwsbrieven en / of correspondentie aan personen die daarom hebben verzocht.

Klikgedrag en webstatistieken

De Bildung Academie meet onder meer de mate waarin haar websites worden bezocht alsmede het klikgedrag op onze website(s). Wij houden daartoe algemene gegevens bij van bezoekers. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag en het type webbrowser van de bezoeker. Aan de hand van webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd. Deze informatie is niet tot u herleidbaar en uw identiteit blijft hiermee afgeschermd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten De Bildung Academie, tenzij:

  • de academie dit doet in het kader van wettelijke verplichtingen.
  • dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Sites gelinkt aan websites van De Bildung Academie

De websites van De Bildung Academie bevatten links naar sites die niet door of in opdracht van de academie zijn vervaardigd. De Bildung Academie is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en hoe die sites uw persoonsgegevens behandelen.

Beveiliging gegevens

De Bildung Academie maakt gebruik van beveiliging- of veiligheidsprocedures die mede tot doel hebben om uitsluitend bevoegde personen toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens.

Bewaartermijn

De Bildung Academie bewaart uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij uw gegevens hebben verzameld.

Dit privacystatement is bijgewerkt op 01-06-2015.