logo

De Bildung Academie (DBA) is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat De Bildung Academie zich voor tenminste 90% inzet voor het algemeen nut.

Doelstelling
De toekomst is een open vraag. Polarisatie, klimaatverandering, digitalisering en vele andere vraagstukken van deze tijd vragen om innovatie. Maar alleen met wetenschappelijke kennis en analytisch denkvermogen komen we er niet. De Bildung Academie gelooft in de kracht en potentie van de mens is van mening dat Bildung antwoorden en oplossingen biedt voor de hedendaagse problematiek. Bildung draagt enerzijds actief bij aan de noodzakelijke ontwikkeling en bewustwording van eenieders essentie, en anderzijds vervult het ook een kritische en constructieve rol in organisaties, het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Door Bildung tweeledig in te zetten wordt recht gedaan aan de ontwikkeling van het individu, leveren we organisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven contextgebonden handvatten, en dragen we direct bij aan gemeenschapsontwikkeling. Het is dan ook ons streven om een wereld te creëren waarin het Bilungsideaal als grondhouding centraal staat teneinde een wezenlijke bijdrage te leveren aan het welzijn van het individu en het collectief.
De Bilding Academie biedt daarom een onderwijsomgeving waarin gezamenlijk met anderen tot ontwikkeling gekomen kan worden. Innovatieve onderwijsmethoden stimuleren hierin om eigenaar te worden van het persoonlijke ontwikkelingsproces en interdisciplinaire projecten worden ingezet om de comfortzone te overstijgen. Zo bereidt de Bildung Academie de persoon daadwerkelijk voor op de complexiteit van vandaag en morgen.

Bestuurssamenstelling
De Bildung Academie heeft één bij wet vastgesteld orgaan: het stichtingsbestuur. Het bestuur bestaat momenteel uit Michiel Tolman (voorzitter), Durk Gardenier (penningmeester) en Dylan Vianen (secretaris). Daarnaast kent De Bildung Academie een uitvoerend team en diverse uitvoerende Bildung professionals en diverse bouwers (vrijwilligers) welke verantwoordelijken dragen voor de operationele activiteiten. Voorts is er een DenkTank welke een adviserende rol inneemt.

Verdere inrichting
Het stichtingsbestuur ontvangt geen beloning voor werkzaamheden als bestuurder bij De Bildung Academie. De bestuursleden kunnen uitsluitend gemaakte onkosten declareren bij De Bildung Academie. Indien bestuursleden in een andere functie werkzaamheden verrichten, is het mogelijk dat hier wel een afzonderlijke beloning tegenover staat. Deze is altijd equivalent aan beloningen voor niet-bestuursleden. Dit geldt ook voor de DenkTank waarvan de leden gevraagd en (on)gevraagd adviezen geven aan de stichting. Het stichtingsbestuur bindt de stichting en controleert de financiële huishouding van de stichting. De bestuurders van de stichting hebben evenveel stemrecht. Geen van de betrokkenen kan beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. De financiële administratie van de stichting is uitbesteed aan een derde partij. Het uitvoerende team is in loondienst bij Stichting De Bildung Academie en is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zijlen van de academie. Het salaris wordt mede bepaalt conform de wettelijke salarisschalen voor (universitair) onderwijs (cao-NU). Overige professionals van De Bildung Academie worden aangenomen op basis van een x-uren contract of gecontracteerd door middel van ‘overeenkomst van opdracht’. Enige vergoeding hierin heeft eveneens een relatie tot bovengenoemde salarisschalen. Stichting De Bildung Academie is een stichting zonder winstoogmerk. Alle middelen worden benut om haar algemeen nut beogende missie te realiseren. Los van een buffer om aan verplichtingen te kunnen voldoen, om tegenvallers te kunnen opvangen (zeker ook in de context van COVID-19 en het daardoor annuleren van fysieke Bildung programma’s) en om zo de continuïteit van de stichting te borgen, streeft de stichting niet naar vermogensopbouw. De middelen van de stichting worden beheert door Triodosbank, daar de stichting achter de missie van de bank staat “om geld te laten werken voor een mooiere samenleving.”

Steun ons
Wilt u De Bildung Academie graag helpen om haar activiteiten voort te zetten, die nodig zijn om in co-creatie een betere wereld te realiseren?
U kunt doneren via:

IBAN: NL06 TRIO 0390104248
RSIN: 854933992
BTW: 854933992B01

Statutaire gegevens
Stichting De Bildung Academie
KvK-nummer: 62728954
RSIN/fiscaal nummer: 854933992
BTW-nummer: 854933992B01

Contactgegevens
Stichting De Bildung Academie
Nieuwe Achtergracht 170
1018 WV Amsterdam
T: +31 6 4358 5085
E: info@debildungacademie.nl
W: www.debildungacademie.nl